951-0KE00 Yaskawa9510KE00

Karta pamięci (MC); Flash Eprom dla Siemens S7-300/400