PT60R-1001-U1-H1143/X Turck6837592PT60R1001U1H1143X