PT600R-2104-I2-KO28A2 Turck100003581PT600R2104I2KO28A2