PT40R-2004-U1-H1143/X Turck6836513PT40R2004U1H1143X