PT2.5R-1004-U1-H1141/X Turck6836123PT25R1004U1H1141X