PT2.5R-1001-U1-H1143/X Turck6836115PT25R1001U1H1143X